Нашите адвокати

За адвокатите от Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ принципите, залегнали в Конституцията на Република България и Закона за адвокатурата, не са просто текстове от закона, а са реален критерий и мотивация за техните професионални усилия.

Адвокат Любомир Цеков

Вписан в Софийската адвокатска колегия през 1993 г.

Завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1984 г.

Започва трудовия си стаж като експерт в държавни културни учреждения с опит в организацията на международни културни и конгресни събития.

Трудовия си стаж продължава в областта на външнотърговската дейност като специалист в българско външнотърговско дружество.

Притежава професионален опит в областта на правната регулация на международната търговия и специфичните митнически режими.

Специализира в областта на търговско и гражданско право, граждански процес, административни производства.

Притежава дългогодишен опит в областта на правното обслужване на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Участвал е като член на арбитражната комисия към Българския футболен съюз.

Практикува наказателно право и наказателен процес, като специализира в областта на престъпления срещу данъчната система и митническия контрол.

Упражнява безвъзмездно процесуално представителство и защита в производства за ангажиране на отговорността на държавата и общините за вреди.

Ръководил е екипи в разработването на концесионни процедури и документация по реда на Закона за концесиите и Закона за водите.

Осъществява процесуално представителство и защита пред Комисия за защита на конкуренцията.

Владее английски и руски език.

Адвокат Галина Костова

Вписана в Софийската адвокатска колегия през 1996 г.

Завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1994 г.

Практикувала е като съдебен кандидат в Софийски окръжен съд и като синдик.

Адвокат Галина Костова специализира в областта на гражданския процес, гражданско и търговско право, административни процедури и административен процес, и арбитражни производства.

Осъществява представителство пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Арбитър към Софийски арбитражен съд.

Автор на публикации в областта на търговското право.

Упражнява дейност по защита на интелектуална собственост, в частност авторски права върху литературни произведения, аудио-визуални произведения на изкуството, права върху търговски марки и бази данни.

Вписана в регистъра на представителите по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България.

Специализирала е в проблематиката на защита на родителски права и права на детето с международен елемент.

Осъществява процесуално представителство и защита пред Комисия за защита на конкуренцията.

Владее английски и руски език.

Адвокат Полина Кръстева

Вписанa в Софийската адвокатска колегия през 2019 г.

Завършва специалност „Право“ в Университета по национално и световно стопанство в гр. София през 2017 г.

Полина Кръстева започва професионалното си развитие в Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ като адвокатски сътрудник.

Специализира в областта на наказателното право и административнонаказателното производство.

Адвокат Полина Кръстева осъществява текущо правно обслужване на държавни учреждения, в частност на държавни дирекции и изпълнителни агенции.

Владее английски, испански и руски език.

Адвокат Елия Божилова

Вписана в Софийската адвокатска колегия през 2018 г.

Завършва юридическия факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017 г.

Преминала едносеместриално обучение по дисциплини с международен елемент в Масариковия университет в град Бърно, Чехия.

Работила е с чуждестранни клиенти, като е предоставяла правни консултации на американския пазар в областта на несъстоятелност на физически лица.

Упражнявала е дейност като юрисконсулт на чуждестранни и български юридически лица, опериращи на българския пазар.

Специализира в областта на гражданския процес, гражданско и търговско право.

Владее английски език.

Доверете ни се