Нашите услуги

При предоставянето на правна защита и съдействие Адвокатско бюро „Комитов и Цеков“ поставя като първостепенна своя задача удовлетворяването на интереса на своите клиенти.

Обслужване в сферата на гражданското и договорното право

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, консултации по сделки с имоти, изясняване на регулационен и вещноправен статут на имоти, изготвяне на договори и други правни документи, водене на преговори, консултации по граждански казуси с международен елемент, консултации по семейни и наследственоправни въпроси, изготвяне на брачни договори и др.

Обслужване в сферата на търговското право и вписвания в Търговски регистър

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, консултации по търговски сделки, изготвяне на договори и други документи, регистрация на търговски дружества, промяна на вписани обстоятелства по отношение на дружества, обявяване на актове и ГФО, доверително управление на дялове и акции, комплексно обслужване на търговски дружества и на чуждестранни търговци, сделки с търговски предприятия, преобразуване на търговски дружества.

Обслужване в сферата на административното право и административнонаказателното производство

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, представителство пред държавни институции, обжалване на административни актове, наказателни постановления, незаконосъобразни действия и бездействия на административните органи.

Обслужване в сферата на наказателното право

Предоставяне на устни консултации и писмени становища, защита в досъдебното и съдебното производство, мерки за неотклонение, изготвяне на сигнали до органите на досъдебното производство и тъжби.

Процесуално представителство и защита

Процесуално представителство пред всички съдилища на всички инстанции, доброволен арбитраж, държавни органи и органи на местното самоуправление на територията на Република България, представителство пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

Абонаментно обслужване

Предоставяне на текущо правно обслужване по всички въпроси, засягащи дейността на нашите клиенти, правно обслужване на общини и общински администрации, държавни и общински предприятия, цялостно обслужване дейността на търговски дружества.

В зависимост от конкретния правен казус работим с други специалисти за постигането на най-добри резултати за защита на правните интереси на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

При осъществяването на правна помощ работим с асоциирани членове на адвокатската кантора, водещи специалисти в съответните области на правото и преподаватели във висши учебни заведения.

Свържете се с нас

Поверителност

2 + 13 =